top of page

DIAGNOSTYKA SPEKTRUM AUTYZMU/ADHD

Oferta diagnozy ASD ( autism spectrum disorder) oraz ADHD dla dorosłych i młodzieży:

Całościowa diagnoza funkcjonalna neuroróżnorodności ASD/ADHD podczas jednego procesu diagnozy.

Przeprowadzamy diagnozę neuroróżnorodności kompleksowo. Oznacza to, że osoba zgłaszająca się na diagnozę do Pracowni Psychoterapii i Rozwoju, każdorazowo będzie uczestniczyła w procesie diagnostycznym weryfikującym sposób funkcjonowania zarówno pod kątem ADHD jak też ASD (spektrum autyzmu).

Połączony proces diagnostyczny mechanizmów ASD i ADHD jest naszym zdaniem najkorzystniejszym sposobem na stworzenie osobie okazji do jak najlepszego poznania specyfiki swojego funkcjonowania.

 

annie-spratt-nP9J7O90HfY-unsplash.jpg

Badania w obszarze neuroróżnorodności, jak też praktyka kliniczna wskazują, że ASD i ADHD bardzo często współwystępują ze sobą i przenikają się na wielu poziomach z różną intensywnością, tworząc jeden, ale za każdym razem unikalny, obraz różnorodnego układu nerwowego.

 

Diagnoza jest indywidualnie dopasowywana do osoby tak, aby jak najdokładniej różnicować z czego wynika jej sposób funkcjonowania, czy przyczyną jest podłoże neurobiologiczne, czy też inne zaburzenia, wynikające z doświadczeń życiowych, a także czy jest to kwestia ich współwystępowania. Oznacza to, że osoba może zostać poproszona o wypełnienie dodatkowych narzędzi kwestionariuszowych.

 

Przedmiotem naszej oferty jest diagnoza funkcjonalna, która jest domeną pracy psychologów (opisuje sposób funkcjonowania, jego przyczyny), nie jest tożsama z diagnozą nozologiczną, do której uprawniony jest jedynie lekarz, w tym przypadku - psychiatra. 

 

Współpracujemy z lekarzami psychiatrami, którzy znają specyfikę diagnostyki i leczenia osób neuroróżnorodnych. Jesteśmy otwarci na przekazanie lekarzowi istotnych  informacji z procesu diagnozy, na prośbę i za pisemną zgodą osoby diagnozowanej, która wyrazi potrzebę otrzymania diagnozy medycznej ( nozologicznej).

 

Ilość spotkań diagnostycznych: z naszego doświadczenia wynika, że aby dobrze zbadać sytuację osoby zarówno przeszłą, jak też i obecną, potrzebne są zazwyczaj 4 spotkania. 

Pierwsze 3 spotkania służą zebraniu wszelkich potrzebnych informacji, a czwarte jest czasem na przekazanie osobie diagnozowanej wniosków z procesu oraz omówienia rekomendacji i wskazań dotyczących dalszego postępowania.

Diagnoza obejmuje szeroki zakres różnic w takich obszarach jak:

 • przetwarzanie poznawcze: jak myślimy, co nas zaciekawia, 

 • uwaga i możliwości jej koncentracji: w jakich sytuacjach potrafimy się skupić, a w jakich nie,

 • motywacja: jak wychodzi nam zabranie się do wykonywania zadań, czy unikamy ich wykonania i odkładamy na tzw “ostatnią chwilę”

 • przetwarzanie sensoryczne: jak odbieramy bodźce ze świata zewnętrznego,a także z własnego ciała  

 • funkcjonowanie społeczne:  jak radzimy sobie w kontaktach z innymi ludźmi, w prowadzeniu rozmów, 

 • zainteresowania: czy w toku swojego życia zauważamy, że dużą część czasu spędzamy na zajmowaniu się tematmi, które nas wciągają i sprawiają, że ten obszar stanowi ważny warunek naszego dobrostanu.

 • kontrola impulsów i regulacja emocji: jak doświadczamy emocji, czy potrafimy je regulować, czy wymykają się one spod kontroli utrudniając codzienne funkcjonowanie

Proces diagnozy funkcjonalnej ASD/ADHD- składowe:

 

1. wywiad kliniczny - rozmowa na temat funkcjonowania osoby w różnych obszarach jej życia, w tym (opcjonalnie)  zebranie informacji od osób bliskich -np. partnerzy, przyjaciele

 

2. wywiad rozwojowy- rozmowa na temat funkcjonowania osoby w różnych obszarach życia w przeszłości,- w tym zebranie informacji od rodziców,  opiekunów, starszego rodzeństwa, dotyczącego wczesnego funkcjonowania. (Informacje od osób trzecich są pomocne ale nie są niezbędne).

 

3. analiza dokumentacji z wcześniejszych diagnoz psychologicznych, pedagogicznych lub przebiegu leczenia, jeśli osoba posiada

 

4. analiza narzędzi kwestionariuszowych - w tym kwestionariusze i ankiety indywidualnie dopasowane do osoby diagnozowanej. Narzędzia dotyczące zarówno diagnostyki neuroróżnorodności, jak też i funkcjonowania ogólno psychologicznego.

 

5. superwizja zespołowa: psycholog wykonujący diagnozę korzysta z konsultacji zespołu specjalistów Pracowni podczas superwizji. Na podstawie wszystkich danych, zebranych podczas procesu diagnostycznego, wspólnie konsultowane są wnioski diagnostyczne oraz rekomendacje dla osoby diagnozowanej. 

 

6. pisemne zaświadczenie z procesu diagnostycznego  - każdy proces diagnostyczny kończy się uzyskaniem pisemnej  informacji o przebiegu oraz wnioskach z diagnozy. Na życzenie możliwe jest uzyskanie za dodatkową opłatą informacji zwrotnej z diagnozy - jest to bardziej szczegółowy opis diagnozy wraz z rekomendacjami. Może być przydatny do przedłożenia u lekarza psychiatry, dla terapeuty prowadzącego terapię, w przypadku ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności. Możliwe jest też uzyskanie indywidualnych rekomendacji dotyczących dostosowań w miejscu pracy lub w procesie nauki.

 

7. (opcjonalnie) wymiana informacji z lekarzem psychiatrą biegłym w tematyce neuroróżnorodności. Na życzenie osoby diagnozowanej i za jej pisemną zgodą, możliwa jest wymiana informacji z lekarzem psychiatrą, współpracującym z Pracownią, dotycząca wniosków z procesu diagnostycznego.


 

Co warto zabrać ze sobą na diagnostykę:

 1. notatki własne: opis własnych obserwacji dotyczących specyficznych aspektów własnego funkcjonowania: Co specyficznego zauważam w swoim funkcjonowaniu, w różnych obszarach mojego życia: w szkole/na uczelni, w pracy, w domu, ze znajomymi 

 2. notatki od osób bliskich zawierające ich obserwacje na temat specyfiki funkcjonowania osoby biorącej udział w diagnozie

 3. dostępna dokumentacja na temat leczenia w zakresie zdrowia psychicznego: zaświadczenia, opinie, wypisy z dokumentacji medycznej

 4. spis przyjmowanych leków.

Pakiet diagnostyczny

Pakiet diagnostyczny obejmuje: 4 spotkania z psychologiem, zestaw kwestionariuszy psychologicznych, oraz zaświadczenie -krótka informacja o tym, że odbył się proces diagnostyczny i co jest jego wynikiem.

(W indywidualnych przypadkach może być potrzebne zwiększenie ilości spotkań - do ustalenia z terapeutą na spotkaniu.) 

Spotkania z psychologiem:

W trakcie spotkań z psychologiem przeprowadzany jest wywiad kliniczny, podczas którego psycholog pyta o funkcjonowanie Klienta obecnie i w przeszłości, w różnych obszarach - społecznym, poznawczym, regulacji emocji, wrażliwości na bodźce. Analizowana jest także dostępna dokumentacja medyczna, psychologiczna, oraz pedagogiczna. Klient proszony jest też o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych, które uzupełniają informacje pozyskane w wywiadzie klinicznym.

Pakiet diagnostyczny dla osób dorosłych:

1) spotkanie z psychologiem: wywiad, oraz obserwacja 

2) spotkanie z psychologiem: wywiad, obserwacja, kwestionariusze 

3) spotkanie z psychologiem - omówienie kwestionariuszy

3a) czas pomiędzy spotkaniami - bez udziału osoby diagnozowanej, który psycholog przeznacza na analizę uzyskanych informacji, dostępnej dokumentacji, oraz wyników kwestionariuszy. 

Do uzgodnienia z terapeutą spotkanie z rekomendowanym lekarzem psychiatrą - wywiad medyczny, diagnoza medyczna - to spotkanie jest osobno płatne u lekarza, jest konieczne jeśli osoba diagnozowana chce uzyskać zaświadczenie lekarskie o diagnozie.

opcjonalnie 3b) konsultacja zespołu diagnozującego psychologa i lekarza psychiatry - bez udziału osoby diagnozowanej - to czas na wymianę informacji, przygotowanie informacji zwrotnej

4) spotkanie z psychologiem -przekazanie informacji zwrotnej wraz z rekomendacjami

 

Cena pakietu diagnostycznego u psychologa: 1800 zł 

 

Dodatkowo płatne poza pakietem:

 

1) Na prośbę Klienta, psycholog może przygotować obszerną informację zwrotną z przebiegu procesu diagnostycznego - opinię psychologiczną wraz z rekomendacjami i wskazówkami do dalszego postępowania. Jest ona dodatkowo płatna- koszt opinii to 370 zł.

2) Opcjonalnie - na życzenie Klienta może odbyć się spotkanie z psychologiem w celu przekazania i omówienia pisemnej opinii z diagnozy. 

Pisemna opinia to koszt 370 zł , dodatkowe spotkanie to koszt 210 zł: 

Razem opinia + spotkanie =  580 zł 

 

Jest możliwość rozłożenia płatności na raty:

1 opcja: 2x 900 zł

2 opcja 4 x 450 zł - płatne przy każdym spotkaniu

Płatność możliwa jest w następujących formach:

Płatność przelewem z góry przed spotkaniem, płatność kartą na miejscu, płatność gotówką na miejscu.

 

Każde spotkanie trwa od 50-60 minut.

Diagnostykę spektrum autyzmu i ADHD w Pracowni PiR prowadzą:

bottom of page